Zakres obowiązywania

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.mododrewnokominkowe.pl
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu oraz Umowy.
  Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  a w szczególności przepisy:
 3. a) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami)
  b) Ustawy z dnia 30 maja 2104 r., o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 r., Nr 827),
  c) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),
  d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
  e) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami).

Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  1. Sprzedawca – podmiot gospodarczy pod nazwą MODO Jarosław Wójcik Wolborska 19 95-080 Kruszów NIP REGON; właściciel serwisu internetowego www.mododrewnokominkowe.pl, dokonujący przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron.
  2. Sklep – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym  www.mododrewnokominkowe.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, dokonująca zakupu towarów w Sklepie.  W przypadku osób fizycznych Nabywcami nie mogą być osoby pozbawione zdolności do czynności prawnych. Ważność umowy zawartej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych powinna być potwierdzona przez jej przedstawiciela ustawowego.
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Czas realizacji Zamówienia– okres , w którym Sklep zrealizuje Zamówienie Użytkownika.
  6. Zamówienie– czynność polegająca wybraniu właściwych Towarów („Twój Koszyk”) oraz wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia, w wyniku której, po dokonaniu płatności, zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Wybór towarów, cenę oraz koszt dostawy Sprzedawca potwierdza przez wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  7. Towar – rzeczy ruchome sprzedawane przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  8. Umowa – czynność prawna, na mocy której Sprzedawca sprzeda i dostarczy Użytkownikowi (Konsumentowi) zakupiony i zamówiony przez niego Towar,
  9. Płatność– czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pośredniczącego w rozliczeniach, przelewu bankowego lub gotówką przy dostarczeniu zamówienia

 

Zasady ogólne sprzedaży na podstawie umowy zawieranej na odległość

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu,
 3. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności,
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie korzystania z serwisu internetowego Sklepu nie może wprowadzać do serwisu treści sprzecznych z prawem,
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia na stronach serwisu internetowego Sklepu treści niezgodnych z prawem komentarze Użytkowników dotyczące towarów mogą być moderowane przez Sprzedawcę przed ich publikacją,
 6. Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy przedsiębiorców zamieszczone w serwisie internetowym Sklepu, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże przedsiębiorców,
 7. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej.

 

Płatność. Czas realizacji Zamówienia.

 1. Za zamówione towary Użytkownik może dokonać Płatności w następujących formach:
  1. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy; lub
  2. gotówką podczas dostawy zamówionych towarów
 2. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej,
 3. Z chwilą dokonania Płatności, w sposób o którym mowa w ust. ust. 1 pkt. 1, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania transakcji,
 4. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, w tym wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności,
 5. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych.
 6. Czas realizacji Zamówienia liczy się od następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 5,
 7. Wszystkie ceny podawane na stronach serwisu internetowego Sklepu wyrażone są w złotych polskich .
 8. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przy czym w przypadku zmiany ceny Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy,
 9. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Koszt i termin dostawy jest ustalany indywidualnie z kupującym podczas rozmowy telefonicznej.
 10. Sprzedawca dostarcza zamówione przez Użytkownika towary za pośrednictwem własnego transportu .
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki:
 12. a)    niezwłocznie po wręczeniu – w przypadku dokonania płatności w formie,
  o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2;
 13. Użytkownik otrzymuje towar wraz z fakturą .
 14. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

 

Warunki ogólne

 1. Konsument dokonuje zakupu towarów, wyboru formy doręczenia oraz płatności korzystając z „Twojego Koszyka” . Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad fizycznych i prawnych,
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia korzystając z „Twojego Koszyka” jest łącznie:
  1. akceptacja niniejszego Regulaminu,
  2. wypełnienie „Formularza zamówienia” znajdującego się na stronach serwisu internetowego Sklepu,
  3. potwierdzenie dokonania Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 1. Konsument może wypełnić „Formularz zamówienia”:
  1. bezpośrednio na stronach serwisu internetowego Sklepu, bez konieczności zakładania konta; lub
  2. logując się na swoje konto.
 2. W celu złożenia konta, pozwalającego na składanie Zamówień, stałego monitorowania jego statusu oraz historii Zamówień, Konsument powinien zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu. W trakcie rejestracji Konsument podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ustala hasło. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Sprzedawcą i Konsumentem,
 3. Po zakończonej rejestracji Sprzedawca przesyła Konsumentowi na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta wraz z podaniem ustanowionego przez niego hasła, za pomocą którego Konsument będzie się logował do Sklepu,
 4. W „Formularzu zamówienia” Konsument podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia,
 5. Konsument poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” składa oświadczenie, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 1. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia”, Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Konsumenta, przesyła potwierdzenie dokonania Zamówienia wraz z jego szczegółami. Nie narusza to obowiązku Sprzedawcy dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie,
 2. Poprzez złożenie Zamówienia Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia”. Dane osobowe Konsumenta podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Konsumenta,
 3. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia” w celach marketingowych zaznaczając odpowiednią opcję znajdującą się na stronie internetowej Sklepu. Brak takiej zgody oznacza, iż dane osobowe Konsumenta nie będą przetwarzane w celach marketingowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Konsument przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu do zgromadzonych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody następuje  poprzez złożenie oświadczenia woli, które Konsument przesyła na adres Sprzedawcy (info@mododrewnokominkowe.pl),
 4. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia” Konsument ostatecznie akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich odpłatnego nabycia zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 5. Sprzedający wydaje Konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na papierze. Potwierdzenie to winno być dołączone do dostarczonego towaru i zawierać informacje o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 3
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
  7. sposobie i terminie zapłaty;
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku do niniejszego Regulaminu;
  10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  11. braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  12. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  13. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  14. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
  15. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  16. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy;
  17. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
  18. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  19. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć;
  20. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną

 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 30 (trzydziestu) dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje, iż umowa uważana jest za niezawartą,
 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego Sprzedawcy przez Konsumenta. Oświadczenie to może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza  fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdzenie jest wysyłana na adres Konsumenta wskazany przy składaniu Zamówienia,
 4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
 6. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, i koszty te zostana odjęte od kwoty jaką sprzedawca zwraca konsumentowi podczas odstąpienia od umowy.

Przepisy końcowe i przejściowe

Wyłączenie odpowiedzialności

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika sprzeczne przeznaczeniem Towaru, z dostarczonymi razem z Towarem instrukcją obsługi lub wyjaśnieniami udzielonymi przez Sprzedawcę,

 Przepis przejściowy

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2017 r.,

 

 Przepis końcowy

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.mododrewnokominkowe.pl.,  a wersji papierowej także w siedzibie Sprzedawcy Zmiana regulaminu będzie skuteczna wobec każdego z Użytkowników po dostarczeniu tekstu zmienionego Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu każdy z Użytkowników ma prawo odstąpić, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych,
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z serwisu internetowego Sklepu i składanie Zamówień.

 

Zamów drewno

Drewno kominkowe łódzkie

+48 502 134 819

+48 502 710 700